Artist: Anyone
Title,Year: Grit, 2018
Medium: Cryptocurrency
​Size: 1000 pieces


Artist

Jie Guan

Jianfei Wang

Hao Wu

William Deng

Sam

Kong Cai

Caspar Cheng

Jing

Tian Cao

Naixin Cheng

Scott

Using Format